img

Tikslai, uždaviniai,veiklos

PRIORITETINIAI LVI TIKSLAI

 

1.Stiprinti Laisvos visuomenės instituto organizaciją, kaip įvairių kompetencijų centrą:

   • sutelkti į organizaciją įvairių sričių ekspertų, savo srities profesionalų;
   • skatinti organizacijoje savanorystę ir jaunų žmonių tobulėjimą pilietinėje, visuomeninėje veikloje;
   • ugdyti visų organizacijos komandos narių kompetencijas bei įgūdžius;
   • puoselėti ir stiprinti organizacijos kokybišką komunikaciją bei profesionalų veiklos viešinimą;
   • stiprinti organizacijos reprezentaciją;
   • stiprinti organizacijos finansinį stabilumą ir tvarumą.

2. Ginti bei puoselėti vertybes, sudarančias visos visuomenės bendrąjį gėrį, siekiant Lietuvoje išsaugoti laisvą visuomenę. Tokios saugotinos vertybės yra:

   • teisingumu ir protingumu grindžiama teisinė tvarka,
   • žmogaus orumas ir gyvybė nuo jo pradėjimo iki natūralios mirties,
   • santuoka ir/ ar giminystės ryšiais grindžiama natūrali šeima,
   • tėvų teisė ugdyti vaikus pagal savo dorovines nuostatas,
   • religijos ir sąžinės laisvė,
   • žodžio ir įsitikinimų laisvė,
   • sąžiningos verslo ir darbo sąlygos,
   • reali mokslo ir studijų laisvė,
   • ekologiška aplinka,
   • švietimas ir kultūra, puoselėjantys dorą, gėrį ir grožį,
   • mūsų valstybės tapatybę grindžiančių tradicijų tęstinumas,
   • ir kita.

 

3. Puoselėti teisinę tvarką, orientuotą į visų visuomenės narių bendrąjį gėrį. Įtvirtinti suvokimą teisėje ir viešajame gyvenime, kad vienų asmenų žmogaus teisės visuomet yra susijusios su kitų asmenų pareigų našta. Todėl jos negali būti plečiamos savavališkai, nepaisant teisingumo reikalavimų ir neatsižvelgiant į bendrąjį gėrį. Teisės turi būti suvokiamos kaip teisingumo reikalavimai, užtikrinantys, kad visiems visuomenės nariams teisingomis sąlygomis ir nedestruktyviu būdu būtų prieinami gėriai, reikalingi jų klestėjimui visuomenėje.

 

4. Šalinti perteklinius, neproporcingus ir ideologiškai motyvuotus teisinius apribojimus, kuriuos valstybė, pasiduodama įtakingų ideologinių struktūrų spaudimui bei prisidengdama „teisių apsauga“, primeta visuomenei, kartu pamindama esminį jos tikslą – tarnauti bendrajam gėriui ir nepagrįstai nevaržyti piliečių laisvių.

 

5. Siekti tikros visuomenės bei kultūros pažangos, viešojoje erdvėje moralinį reliatyvizmą pakeičiant pagarba tiesai bei prigimtiniams moralės principams.

___________________________

 

PAGRINDINIAI LVI UŽDAVINIAI

 

Situacijos stebėsena. Problemų ir galimybių indentifikavimas teisėkūroje. Visuomenės nuomonės apklausos.

Informacijos ir duomenų analizė. LVI ekspertų atliekamos analizės, tyrimai, iškilus poreikiui, bendradarbiavimas su išorės ekspertais. 

Argumentų rengimas. Raštai, atmintinės, susitikimai, konferencijos, debatai ir kt. publikacijos žiniasklaidoje, soc. tiksluose, visuomeninių ir pilietinių akcijų organizavimas. 

Refleksija. Pasiūlymai, rekomendacijos, peticijos, straipsnių, laiškų rašymas.

Atstovavimas. Aktyvus LVI vertybių atstovavimas kertinėse viešąją politiką formuojančiose institucijose.

 

Ekspertiškumas. Ekspertinis ir savalaikis problemų analizių bei argumentuotų pozicijų formulavimas ir pateikimas svarbiausiems sprendimų priėmėjams, tolimesnė jų įgyvendinimo procesų stebėsena, analizė bei refleksija.

Komunikacija. Išorinė ir vidinė komunikacija tiek informuojant visuomenę, tiek ir stiprinant ryšius su sprendimų priėmėjais. Situacijos komentarų bei argumentuotų pozicijų pristatymas viešojoje erdvėje, pasitelkiant tiek tradicinius, tiek alternatyvius komunikacijos kanalus.

Patrauklumas. Laisvos visuomenės principų populiarinimas, suteikiant visuomenei viltingą bei patrauklią perspektyvą, paverčiančią visuomenės nepasitenkinimą kūrybine energija.

Tinkliškumas. Bendraminčių NVO, mokslo, verslo ir kt. institucijų atstovų bendradarbiavimas, nustatant optimalią bendradarbiavimo ir koordinavimo sistemą, užtikrinančią kompetencijų bei resursų sinergiją.

Atpažįstamumas ir reputacija. Visuomenėje atpažįstamų LVI pozicijų įsitvirtinimas bei patikimų veidų sutapatinamas su organizacija.

Tvarumas. Veiksmingas žmogiškųjų ir finansinių resursų telkimas, užtikrinantis organizacijos sisteminį tvarumą bei patrauklumą donorams.

 

_________________

 

 

LVI VEIKLOS SRITYS

Laisvos visuomenės institutas nuolat stebi Lietuvos bei užsienio šalių aktualijas, teisėkūros procesus, atlieka mokslinių duomenų, tarptautinės ir užsienio šalių situacijos analizę, renka bei formuluoja argumentus, o kilus grėsmei bendrajam gėriui imasi konkrečių veiksmų, visuomenės bei politikų telkimo. Taip pat inicijuoja pilietines, teisines ir politines iniciatyvas, teikia argumentuotus pasiūlymus asmenims, atsakingiems už politikos formavimą šalyje, taip pat ekspertinę ir visuomeninę paramą juos įgyvendinant.

Laisvos visuomenės instituto nuomone, tiek piliečiai, tiek politikai aktyviai dalyvaudami valstybės valdyme turi rūpintis valstybės bendruoju gėriu, o ne tik privačiais ar suinteresuotų grupių interesais. Todėl ypač svarbu nuolat vykdyti situacijos stebėseną, atlikti jos analizę, rinkti svarius argumentus ir neužmiršti refleksijos.