img

 

Apie mus

Laisvos visuomenės institutas (toliau – LVI) – pilietine iniciatyva 2013 m. įsteigta nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kuri aktyviai veikia kuriant ir saugant laisvą visuomenę Lietuvoje, puoselėjančią žmogaus klestėjimui būtinus gėrius, sudarančius bendrąjį gėrį.

 

 

 

LVI MISIJA – informuojant ir telkiant visuomenę, bei dalyvaujant teisėkūros procese, puoselėti pamatinius bendrojo gėrio elementus.  

 

LVI VERTYBĖS:

 • Laisvos visuomenės pagrindas – sutarimas dėl kiekvieno asmens prigimtinių teisių ir laisvių.
 • Laisvoje visuomenėje valstybė gerbia ir saugo kiekvieno asmens prigimtines teises bei laisves ir iš jų kylančias pirmines bendruomenes.
 • Laisvoje visuomenėje kiekvienas asmuo yra laisvas apsispręsti dėl savo gyvenimo, tuo pačiu būdamas įsipareigojęs kurti bendrąjį gėrį, t. y. žmogaus prigimtinę vertę atitinkančias gyvenimo sąlygas.

 

Instituto veikla siekiame parodyti bei tinkamais argumentais pagrįsti, jog šios vertybės yra sveikõs ir gyvybingos visuomenės pagrindas, bei formuoti politinę valią jų teisiniam įtvirtinimui.

 

Laisva visuomenė

 

Laisvos visuomenės samprata, kuria LVI vadovaujasi savo veikloje

Kiekvienam žmogui laisvė yra būtina, nes be jos nėra įmanomas žmogaus orumo vertas gyvenimas. Tačiau iš prigimties žmogus yra ne tik laisva, bet ir socialinė būtybė. Žmogus nėra sau pakankamas. Jis pats vienas, be kitų žmonių pagalbos, be visuomenės negali susikurti sąlygų, reikalingų jo pilnaverčiam gyvenimui. Didelė dalis žmogui reikalingų gėrių – tokių kaip šeima, švietimas, mokslas, kultūra, ekonominė veikla ir jos vaisiai, religija – gali atsirasti ir egzistuoti tik visuomenėje.

Tikra laisvė niekuomet nėra abstrakti ar formali. Vien tik formalių apribojimų ar suvaržymų asmens pasirinkimams panaikinimas negarantuoja žmogaus laisvės. Jei nustoja egzistuoti gėriai, būtini asmens klestėjimui, nustoja egzistuoti ir laisvė. Visuomenė, kurioje nebepuoselėjami ir nebesaugomi žmogaus pilnaverčiam gyvenimui reikalingi gėriai, ilgainiui nustoja būti laisva. Tokioje visuomenėje nebelieka tikro pasirinkimo galimybės, nes nėra gėrių, kuriuos žmogus galėtų rinktis.

 

Todėl tikra laisvė visuomet apima tris laisvės sąlygas:

1) gėriai, kurie yra reikalingi asmens klestėjimui,

2) perteklinių ar nepagrįstų suvaržymų rinktis gėrius nebuvimas,

3) asmens galimybė siekti prasmingų gyvenimo tikslų.

Bet kurios iš šių sąlygų sunykimas ar sunaikinimas neišvengiamai sunaikina ir laisvę. Pavyzdžiui, jei sunyksta mokslo institucijos, sunyksta ir laisvė rinktis studijas. Jei įstatymai verčia tenkinti reikalavimus, kurie prieštarauja asmens sąžinei, sunyksta asmens sąžinės ir religijos laisvė. Jei švietimas, kultūra, viešoji tvarka nustoja kultivuoti visuomenės narių dorybes, visuomenėje lieka vis mažiau narių, pajėgių laisvai siekti prasmingų gyvenimo tikslų.

Iš tiesų laisva yra tik ta visuomenė, kuri puoselėja žmogaus klestėjimui būtinus gėrius, sudarančius bendrąjį gėrį, kuri nenustato visuomenės nariams nepagrįstų ir neteisingų apribojimų ir kuri sukuria palankias sąlygas visuomenės nariams puoselėti asmenines dorybes. Tai yra gairės, kuriomis vadovaudamiesi galime siekti laisvesnės bei teisingesnės visuomenės. Tačiau šiandien susiduriame su įvairias ideologijas propaguojančiomis galios struktūromis, kurios žadėdamos daugiau laisvės, iš tiesų kėsinasi sunaikinti visuomenės laisvei būtinas sąlygas.

 

Grėsmės laisvei – ideologijos ignoruojančios bendrąjį gėrį, diegiančios individualistinę žmogaus teisių sampratą ir puoselėjančios moralinį reliatyvizmą.

 

PRIORITETINIAI LVI TIKSLAI KURIANT LAISVĄ VISUOMENĘ:

 1. Siekiant išsaugoti Lietuvą laisva valstybe, ginti bei puoselėti gėrius, sudarančius visos visuomenės bendrąjį gėrį. Tokiais saugotinais gėriais yra:
  • teisingumu ir protingumu grindžiama teisinė tvarka,
  • žmogaus orumas ir gyvybė nuo jo pradėjimo iki natūralios mirties,
  • santuoka ir/ ar giminystės ryšiais grindžiama natūrali šeima,
  • tėvų teisė ugdyti vaikus pagal savo dorovines nuostatas,
  • religijos ir sąžinės laisvė,
  • žodžio ir įsitikinimų laisvė,
  • sąžiningos verslo ir darbo sąlygos,
  • reali mokslo ir studijų laisvė,
  • ekologiška aplinka,
  • švietimas ir kultūra, puoselėjantys dorą, gėrį ir grožį,
  • mūsų valstybės tapatybę grindžiančių tradicijų tęstinumas,
  • ir kita.

2. Siekiant puoselėti į visų visuomenės narių bendrąjį gėrį orientuotą teisinę tvarką, kurioje teisės būtų suvokiamos kaip teisingumo reikalavimai, užtikrinantys, kad visiems visuomenės nariams teisingomis sąlygomis ir nedestruktyviu būdu būtų prieinami gėriai, reikalingi jų klestėjimui visuomenėje.

3. Siekiant, kad valstybė iš tiesų tarnautų bendrajam gėriui ir nepagrįstai nevaržytų piliečių laisvių, šalinti perteklinius, neproporcingus ir ideologiškai motyvuotus teisinius apribojimus, kuriuos valstybė, pasiduodama įtakingų ideologinių struktūrų spaudimui bei prisidengdama „teisių apsauga“, primeta visuomenei.

4. Siekiant tikros visuomenės bei kultūros pažangos, viešajame diskurse moralinį reliatyvizmą keisti pagarba tiesai bei prigimtiniams moralės principams.

 

LVI veiklos

 

Laisvos visuomenės institutas nuolat stebi Lietuvos bei užsienio šalių aktualijas, teisėkūros procesus, atlieka mokslinių duomenų, tarptautinės ir užsienio šalių situacijos analizę, renka bei formuluoja argumentus, o kilus grėsmei bendrajam gėriui imasi konkrečių veiksmų, visuomenės bei politikų telkimo. Taip pat inicijuoja pilietines, teisines ir politines iniciatyvas, teikia argumentuotus pasiūlymus asmenims, atsakingiems už politikos formavimą šalyje, taip pat ekspertinę ir visuomeninę paramą juos įgyvendinant.

Image

Laisvos visuomenės instituto nuomone tiek piliečiai, tiek politikai aktyviai dalyvaudami valstybės valdyme turi rūpintis valstybės bendruoju gėriu, o ne tik privačiais ar suinteresuotų grupių interesais. Todėl ypač svarbu nuolat vykdyti situacijos stebėseną, atliekti jos analizę, rinkti svarius argumentus ir neužmiršti refleksijos.

Image


 

Ataskaitos

 

Kviečiame susipažinti su Laisvos visuomenės instituto atliktais darbais, finansavimu ir išlaidomis. Veiklos ataskaitas galite perskaityti, paspaudę žemiau esančias nuorodas.

 

2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

2015 M. VEIKLOS ATASKAITA

2014 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

 

Komanda

Komanda

Kristina Zamarytė - Sakavičienė

Valdybos narė

Kompetencijos sritys: bioteisė, bioetika, farmacijos teisė.
Komanda

Audrius Globys

Valdybos pirmininkas

Kompetencijos sritys: verslo vadyba, religijotyra.
Komanda

Dr. Vygantas Malinauskas

Valdybos narys

Kompetencijos sritys: administracinė teisė, teisės teorija, politinė filosofija.
Komanda

Diana Karvelienė

Direktorė

Kompetencijos sritys: marketingas, komunikacija, vadyba, verslo administravimas.
Komanda

Doc. dr. Paulius Čerka

Ekspertas

Kompetencijos sritys: mokesčių teisė, tarptautinė investicijų teisė, mediacija.
Komanda

Dr. Daiva Kristina Kuzmickaitė

Ekspertė

Kompetencijos sritys: Socialinis darbas, tarptautinė migracija, NVO ir pilietinė visuomenė, kokybiniai tyrimai
Komanda

Dr. Darius Alekna

Valdybos narys

Kompetencijos sritys: Politinė istorija, Krikščionybės istorija.
Komanda

Dr. Živilė Advilionienė

Ekspertas

Kompetencijos sritys:
socialiniai tyrimai,
religijos sociologija,
krikščioniškoji socialinė antropologija.

 

Kontaktai

 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Telefono nr.:
+370 614 01479

El. paštas:
info@laisvavisuomene.lt

Mes dirbame:
Pirmadienį – Penktadienį 09:00 – 18:00


LVI REKVIZITAI:

VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“
M. K. Paco g. 4, Vilnius
J.a.kodas: 303081003
Sąskaitos nr.: LT417300010135577285
Bankas: Swedbank, AB
Banko Kodas: 73000
SWIFT Kodas: HABALT2