img

Privatumo politika

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. VšĮ Laisvos visuomenės institutas (toliau – Institutas arba Mes) gerbia ir rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu ir privatumu, todėl parengė šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje yra paaiškinama kaip tvarkomi bei saugojami Jūsų asmens duomenys, kokios Jūsų teisės užtikrinamos, bei pateikiama kita informacija, susijusi su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

1.2. Privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos Mes renkame ir tvarkome jums lankantis Instituto internetinėje svetainėje, pasiekiamoje adresu https://laisvavisuomene.lt/ (toliau – Interneto svetainė), mūsų soc. tinklų paskyrose Facebook, X, Google+, LinkedIn, Instagram ir Youtube (toliau – Socialinės paskyros). Taip pat, kai dalyvaujate mūsų organizuojamose veiklose (pvz. peticijose, akcijose) peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, prenumeruojate naujienlaiškius, susisiekiate su mumis telefonu ar kitais el. komunikacijos kanalais, domitės mūsų veikla ar kreipiatės kitais klausimais.

1.3. Jei naudojatės Interneto svetaine, lankotės mūsų Socialinėse paskyros, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, pasirašote organizuojamas peticijas bei dalyvaujate laiškų akcijose, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, ir dalyvauti Mūsų organizuojamoje veikloje.

1.4. Interneto svetainėje gali būti nuorodų į išorines svetaines. Sekdami tokias nuorodas į bet kurią iš tokių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės turi savo atskirą privatumo politiką ir, kad ši Privatumo politika joms nėra taikoma. Prieš pateikdami savo Asmens duomenis šioms svetainėms, peržiūrėkite jų privatumo politikas.

1.5. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.

1.6. Svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis. Taip pat Svetaine gali naudotis ne jaunesni kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus asmenys. Jei esate ne jaunesni kaip 14 (keturiolikos) metų, tačiau nesate sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, su šiomis sąlygomis turėtumėte susipažinti kartu su vienu iš savo tėvų arba globėju, kad Jūs ir vienas iš Jūsų tėvų arba globėjas šias sąlygas suprastų ir įsipareigotų jų laikytis.

2. Naudojamos sąvokos

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Vartotojas (naujienlaiškių gavėjas, peticijų ar laiškų akcijų dalyvis), kurio asmens duomenys yra valdomi Instituto.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba konkliudentiniais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6. Duomenų valdytojas – VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“, j. a. k. 303081003, esanti adresu M. K. Paco g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

2.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. Asmens duomenų tvarkymo principai

3.1. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų mūsų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate lankydamiesi mūsų Interneto svetainėje. Duomenis tvarkome vadovaudamiesi šiais pagrindiniais principais:

3.1.1.Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.

3.1.2.Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

3.1.3.Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

3.1.4.Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.

3.1.5.Asmens duomenis tvarko tik tie asmenys, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų atliekamas funkcijas.

3.1.6.Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi.

3.2. Duomenys yra tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (I) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (II) gavus duomenų subjekto sutikimą; (III) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė; (IV) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų; (V) gavus aiškų duomenų subjekto sutikimą, kai yra tvarkomi specialiųjų kategorijų duomenys. (žr. Reglamento 6 str. 1 d., bei 9 str. 2 d., http:// https://gdpr-text.com/lt/ ).

3.3. Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie mūsų tvarkomų asmens duomenų turi tik tie asmenys, kuriems ji yra būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms suteikti.

3.4. Jūs esate atsakingas, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pateikti asmens duomenys pasikeičia, privalote nedelsdamas apie tai informuoti. Mes nebūsime atsakingi už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Svetainės vartotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

3.5. Pateikdami savo asmens duomenis, Interneto svetainės lankytojai kartu suteikia Mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektai tiesiogiai arba netiesiogiai pateikia lankydamiesi interneto svetainėje, ir kitais būdais kai naudodamasis mūsų teikiamomis paslaugomis.

4. Asmens duomenų šaltiniai

4.1. Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto kai jis juos pateikia lankydamasis interneto svetainėje ar kitais komunikacijos kanalais.

4.2. Asmens duomenys gali būti gaunami ir iš kitų šaltinių pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų registrų, valstybinių institucijų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų šalių , pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan.

4.3. Tam tikri riboti duomenys taip pat gali būti automatiškai generuojami, kai klientas naršo mūsų interneto svetainėje.

5. Kokius jūsų asmens duomenis tvarkome ir kodėl?

5.1. Institutas vykdydamas savo veiklą, gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais: informacijos sklaidos (naujienlaiškiai), peticijų ir laiškų akcijų organizavimo, užklausų/užsakymų apdorojimo ir administravimo (svetainės vartotojų identifikavimui informacinėse sistemose), siekiant suteikti informaciją aktualiais visuomenės gyvenimo ir politiniais klausimais.

5.2. Institutas tvarko ir saugoja šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, lankydamiesi Svetainėje, užsiprenumeruodami naujienlaiškius ar dalyvaudami laiškų akcijose ir pasirašydami peticijas Svetainėje: vardas, pavardė, el. pašto adresas, miestas, kai kuriais atvejais – lytis arba kreipinys/šeiminė padėtis („ponas/ponia/panelė“).

5.3. Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo arba teisėto intereso pagrindu.

5.4. Punkte 5.2. nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi tol, kol prenumeruojami Instituto naujienlaiškiai. Duomenys, surinkti peticijų pasirašymo ir laiškų akcijų metu, gali būti saugojami iki 4 (ketverių) metų nuo tada, kai peticijos/laiškų akcijos Svetainėje padaromos neaktyviomis. Peticiją arba laiškų akciją vėl padarius aktyvia, asmens duomenų saugojimo trukmė pratęsiama, tačiau ji negali būti ilgesnė nei 8 (aštuoneri) metai.

5.5. Institutas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias sekimo technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan. Informaciją apie naudojamus slapukus galite žiūrėti Privatumo politikos 9 skyriuje „Kokius slapukus ir kaip naudojame?“

5.6. Punkte 5.5. nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Instituto bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (naujienlaiškių siuntimo metu, galiojančių peticijų ir laiškų akcijų metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki 14 (keturiolika) mėnesių nuo šio laikotarpio pabaigos.

5.7. Norėdami tvarkyti Jūsų el. paštu pateikiamas užklausas, renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, dalyką ir jūsų paklausimo tekstą. Šie duomenys saugomi 5 (penkerius) metus nuo Jūsų paklausimo gavimo dienos.

6. Naujienlaiškiai

6.1. Gavę Jūsų sutikimą, mes galime naudoti Jūsų Asmens duomenis informavimo tikslu, tam kad pateiktume Jums naujienlaiškius el. paštu.

6.2. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis informavimo tikslu, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies Asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite:

6.2.1. pranešti mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose ir/ ar pasiūlymuose (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ir pan.); arba

6.2.2. atsiųsti mums pranešimą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti jūsų tapatybę.

6.3. Jums atšaukus sutikimą, mes stengsimės nedelsiant nutraukti naujienų siuntimą Jūsų kontaktais.

6.4. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl dėl šių veiksmų Jums reikėtų pateikti atskirą prašymą.

7. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

7.1. Tvarkydami Jūsų duomenis Mes užtikriname, kad būtų gerbiamos Jūsų teisės įtvirtintos Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

7.2. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:
a) teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą;
d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
e) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
f) teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
g) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
h) teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
i) teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;

7.3. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu (el. paštu info@laisvavisuomene.lt; siunčiant paštu, adresu M. K. Paco g. 4, LT-10309, Vilnius), nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

7.4. Jei manote, kad vadovaujantis Reglamentu, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

8. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

8.1. Instituto darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

8.2. Institutas gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Institutui teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Instituto vardu ir Instituto ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims tik su Jūsų sutikimu.

8.3. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

8.4. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Instituto (duomenų valdytojo) leidimo.

8.5. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

9. Kokius slapukus ir kaip naudojame?

9.1. Siekiant pagerinti lankymąsi mūsų interneto svetainėje, Mes galime naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

9.2. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Interneto svetainėje bei daugiau sužinoti apie Interneto svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę bei teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją.

9.3. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

9.4. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html.

9.5. Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Network Advertising“ išjungimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp .

9.6. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naudotis interneto svetaine, naudojame šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimas

Kategorija

Slapuko paskirtis

Galiojimo laikas

PHPSESSID

Privalomas slapukas

PHP kalba pagrįstų programų generuojami slapukai. Tai bendros paskirties identifikatorius, naudojamas naudotojo sesijos kintamiesiems išsaugoti.

Sesijos metu

_ga

Analitinis slapukas

Google Analytics slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

2 metai

VISITOR_INFO1_LIVE

Funkcinis slapukas

Šį slapuką „Youtube” nustato tam, kad galėtų sekti į svetaines įterptų „Youtube” vaizdo įrašų naudotojų nustatymus;

6 mėn

YSC

Analitinis slapukas

Šį slapuką nustato „YouTube”, kad galėtų stebėti įterptųjų vaizdo įrašų peržiūrų kiekį.

Sesijos metu

fbsr_…, fbm_…, fr, oo, ddid

Analitiniai slapukai

„Meta“ slapukai, naudotojo elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais.

10 min, 1 metus, 90 dienų, 5 metai, 28 dienos

_fbp

Analitinis slapukas

Šį slapuką „Meta” naudoja reklamos ir vartotojų elgsenos stebėjimo tikslais.

3 mėn.

lastExternalReferrer; lastExternalReferrerTime

Analitinis slapukas

„Meta“ slapukas, kuris nustato, kaip naudotojas pasiekė svetainę, registruodamas paskutinį URL adresą.

Pastovus

10. Privatumo politikos pakeitimai

10.1. Ši Privatumo politika gali keistis, todėl svetainės lankytojų maloniai prašome periodiškai apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote prekes iš mūsų, naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

Atnaujinta: 2024-04-09