img

2019–2024 m. svarstytos ryškesnės EP rezoliucijos, įtvirtinančios arba varžančios visuomenės laisvę

2019–2024 m. svarstytos ryškesnės EP rezoliucijos, įtvirtinančios arba varžančios visuomenės laisvę

 

Laisvos visuomenės institutas (toliau – LVI) periodiškai stebi, analizuoja, vertina įvairias teisėkūros inciatyvas Lietuvoje, kitose ES šalyse, taip pat ir Europos parlamente. Dažniausiai analizuojamos teisėkūros iniciatyvos yra susijusios su LVI prioritetiniais tikslais, tarp kurių „ginti bei puoselėti vertybes, sudarančias visos visuomenės bendrąjį gėrį, siekiant Lietuvoje išsaugoti laisvą visuomenę“. Tarp tokių saugotinų vertybių paminėta: teisingumu ir protingumu grindžiama teisinė tvarka, žmogaus orumas ir gyvybė nuo jo pradėjimo iki natūralios mirties, santuoka ir giminystės ryšiais grindžiama natūrali šeima, tėvų teisė ugdyti vaikus pagal savo dorovines nuostatas, religijos ir sąžinės laisvė, žodžio ir įsitikinimų laisvė, švietimas ir kultūra ir kt.

Šį kartą daugiau dėmesio norime skirti birželio mėnesinį artėjantiems Europos parlamento rinkimams. Norint pateikti 2024 m. kandidatų į EP nuostatas tam tikrais vertybiniais klausimais, būtina iš pradžių peržiūrėti 2019–2024 m. Europos parlamente svarstytus klausimus, kurie buvo svarbūs tiek krikščioniškai, tiek ir prigimtinei žmogaus kaip laisvo ir protingo asmens sampratai ir bendražmogiškoms vertybės. Analizuojant šioje srityje svarstytus klausimus, galima matyti, kad klausimai dažniausiai buvo susiję su žmogaus gyvybės ir orumo, šeimos ir lytiškumo bei nacionalinio suvereniteto sprendžiant su tuo susijusius klausimus, sritimis.

10 atrinktų Europos parlamente 2019–2024 m. svarstytų klausimų:
 1. Annual report on Human rights and Democracy in the World A9-0051/2019 – Isabel Wiseler-Lima – Am 1. PRANEŠIMAS dėl metinės žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2018 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaitos (Pakeitimas 1)
 2. Public discrimination and hate speech against LGBTI („LGBT free-zones in Poland”) B9-0234/2019 – Am 2. PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl LGBTI asmenų viešo diskriminavimo ir prieš juos nukreiptos neapykantos retorikos, įskaitant zonas be LGBTI asmenų (Pakeitimas 2)
 3. Public discrimination and hate speech against LGBTI („LGBT free-zones in Poland”) B9-0234/2019 – RESOLUTION. PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl LGBTI asmenų viešo diskriminavimo ir prieš juos nukreiptos neapykantos retorikos, įskaitant zonas be LGBTI asmenų
 4. EU Priorities for the 64th session of UN commission on the status of Women – B9-0093/2020 – § 1 point bb/2. PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES prioritetų 64-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje (1 str. bb p.[1])
 5. EU Priorities for the 64th session of UN commission on the status of Women – B9-0093/2020 – RESOLUTION. PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES prioritetų 64-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje
 6. Protection of the rights of the child in civil, administrative and family law proceedings (Vazquez Lazara report) A9-0033/2022 RESOLUTION. PRANEŠIMAS dėl vaiko teisių apsaugos civilinėse, administracinėse ir šeimos teisės bylose (Adrián Vázquez Lázara pranešimas) – Pasiūlymas dėl Europos Parlamento Rezoliucijos.
 7. Annual report on Human rights and Democracy A9-0298/2022 – Isabel Wiseler-Lima – Am 8 ID. PRANEŠIMAS dėl 2022 m. metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje bei Europos Sąjungos politikos šioje srityje (Pakeitimas 8)
 8. European Parliament legislative resolution of 14 December 2023 on the proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable law, recognition of decisions and acceptance of authentic instruments in matters of parenthood and on the creation of a European Certificate of Parenthood COM(2022)0695 – C9-0002/2023 – 2022/0402(CNS)). PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų dėl vaiko kilmės pripažinimo ir autentiškų dokumentų dėl vaiko kilmės priėmimo ir dėl Europos vaiko kilmės pažymėjimo sukūrimo
 9. Amendments adopted by the European Parliament on 13 December 2023 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Health Data Space (COM(2022)0197 – C9-0167/2022 – 2022/0140(COD)). PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos bendros sveikatos duomenų erdvės
 10. Resolution on including the right to abortion in the EU Fundamental Rights Charter. PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl teisės į abortą įtraukimo į ES pagrindinių teisių chartiją.

 

Iš šių Europos parlamente svarstytų klausimų kandidatams į EP 2024 m. buvo suformuoti anketos klausimai, kurie vėliau diagramose suskirstyti į 3 didesnius teminius blokus:

 1. Žmogaus gyvybė ir orumas:
 • Ar sutinkate su nuostata, kad surogatinė motinystė nėra suderinama su žmogaus teisėmis ir demokratinėmis nuostatomis?
 • Ar sutinkate su teiginiu, kad surogatinė motinystė nėra suderinama su žmogaus teisėmis ir demokratinėmis nuostatomis?
 • Ar sutinkate, kad už spermos ir embrionų donorystę gali būti atlyginama, taip atveriant kelią jų prekybai?
 • Ar sutinkate, kad teisė į abortą būtų įtraukta į ES Pagrindinių teisių chartiją?

 

      2. Šeima, LGBT, lyties tapatybės (gender identity) ir visuomenė

 • Ar sutinkate, kad, saugant saviraiškos laisvę, su LGBT susijęs turinys socialiniuose tinkluose neturi būti ribojamas?
 • Ar sutinkate, kad švietimas be kita ko turi remtis „seksualine orientacija ir lyties tapatybe (gender identity), jos išraiška ir lytinės tapatybės normomis“?
 • Ar sutiktumėte, kad gera moters padėtis visuomenėje be kita ko apima ir šeimos planavimą, lyties tapatybės teorijos pripažinimą, LGBTIQ+ organizacijų finansavimą?

 

      3. Nacionalinių valstybių ir Europos sąjungos jurisdikcijos ribos šeimos, LGBT teisių ir gender identity klausimais

 • Ar sutinkate, kad suvereni ES šalis (pvz., Lenkija) negali nustatyti „laisvos nuo LGBT propagandos erdvės“?
 • Ar sutiktumėte, kad vaikų apsaugos ir šeimos teisinis reguliavimas turėtų priklausyti Europos parlamento, o ne atskirų šalių nacionalinei kompetencijai?
 • Ar sutinkate, kad ES šalyse, kuriose nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų santuoka, turėtų būti pripažįstamos tėvystės teisės susijusios su kitoje ES valstybėje sudaryta tos pačios lyties asmenų santuoka?

[1] „Europos Parlamentas <…> teikia Tarybai šias rekomendacijas: <…> mokykloje suteikti mergaitėms ir berniukams įrodymais pagrįstą, vaiko amžių atitinkantį išsamų švietimą lytiškumo ir santykių temomis, kad vaikai ir jaunimas galėtų įgyti tikslių žinių, požiūrį ir įgūdžius, kurių reikia siekiant užmegzti saugius, sveikus ir pagarbius santykius; priminti, kad toks švietimas turėtų būti grindžiamas pagarba žmogaus teisėms ir lyčių lygybei bei įvairovei; pripažinti, kad toks švietimas turėtų apimti tokias temas, kaip seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė, lyties raiška, lyčių normos, santykiai ir išreikštas sutikimas, seksualinio smurto ir smurto dėl lyties bei žalingos praktikos, pvz., vaiko viliojimo ir moterų lyties organų žalojimo, prevencija, lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV ir neplanuoto nėštumo prevencija, ir turėtų būti teikiama informacija apie galimybes naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant šeimos planavimą, kontracepcijos metodus ir saugų bei teisėtą abortą“

© 2024, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.