img

Vienovė įvairovėje? Testas Europai

Vienovė įvairovėje? Testas Europai

 

Adina Portaru

 

Kasmet gegužės 9-ąją švenčiame Europos dieną. Europos Sąjungos devizas Susivienijusi vienovė (angl. United in Diversity) pradėtas vartoti 2000-aisiais ir atspindi, viena vertus, ES harmonizacijos ir integracijos įvairiose srityse siekį, kita vertus, vieni kitų praturtinimą skirtingomis kultūromis, tradicijomis, kalbomis ir religiniais pagrindais.

Dabar ši vienovė įvairovėje susiduria su išbandymu, kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) nagrinėja svarbią bylą (Coman ir kiti), kurios baigtis gali paminti valstybių narių kompetenciją santuokos ir šeimos srityje.

Byloje nagrinėjamas Rumunijos piliečio Adriano Comano ir jo partnerio JAV piliečio Roberto Claibourno Hamiltono atvejis. 2010 m. pora Belgijoje gavo santuokos sertifikatą. Kai paisydama savo nacionalinės teisės Rumunija atsisakė porą juridiškai traktuoti kaip sutuoktinius, A. Comanas ir R. Claibournas iškėlė vyriausybei ieškinį teigdami, kad pažeidžiama jų laisvo judėjimo ES teisė. Rumunijos Konstitucinis Teismas 2016 m. klausimo interpretavimą perdavė ESTT. (LVI daugiau apie šią bylą rašė čia.)

Už šių klausimų slypi viena: ar priimanti valstybė narė yra įpareigota pripažinti teisinį statusą partnerių, kurie pagal kitos ES valstybės narės teisę yra traktuojami kaip sutuoktiniai ir šeimos nariai? Dar svarbiau, ar taip gali būti esant tiesioginiam prieštaravimui priimančios šalies įstatymams? Byla Coman ir kiti turi potencialo arba išlaikyti įvairovę ir nacionalinį suverenumą, arba paminti nusistovėjusią valstybių narių kompetenciją santuokiniais klausimais.

Esminės šeimos teisės sąvokos – sutuoktinis, šeimos narys ir santuoka – priklauso valstybių narių kompetencijai. Tai patvirtinta ES direktyvos šiuo klausimu ir yra konsoliduota ESTT jurisprudencijoje. Jeigu ESTT nuspręs, kad laisvas judėjimas reikalauja vienoms valstybėms narėms pripažinti kitų valstybių narių sąvokos sutuoktiniai supratimą, nacionalinė kompetencija šiuo klausimu bus visiškai sunaikinta. Tai reikalaus pakeisti šeimos kodeksus, civilinę teisę ir civilines procedūras, susijusias su santuokiniais ryšiais, įsivaikinimu, kraujo ryšiu, įdarbinimu, socialinėmis išmokomis ir kita. Įpareigodamas valstybes nares pripažinti jų nacionalinei teisei svetimą sutuoktinių traktavimą, ESTT rizikuoja paminti pusės ES valstybių narių teisę ir sukurti teisinį chaosą.

Teisiniai padariniai neabejotinai peržengtų klausimą, ar sutuoktiniai turi būti priešingų lyčių. Pavyzdžiui, gali nutikti taip, kad viena valstybė narė nuspręs leisti ir reguliuoti nepilnamečių santuokas. Jeigu nepilnamečiai sutuoktiniai nuspręstų persikelti į ES šalį, kuri santuokas leidžia tik nuo 18 metų, iškiltų teisės normų konfliktas. Radikalus laisvo judėjimo principo supratimas, kuris stumiamas Coman byla, verstų valstybes nares pripažinti užsienyje sudarytas nepilnamečių santuokas, prieštaraujant vietiniam santuokų reguliavimui. Toks laisvo judėjimo principo traktavimas tiesiogiai pažeistų Sutartyse nustatytas valstybėms narėms priskirtas kompetencijas.

Tai, kad ieškinys iškeltas Rumunijoje yra įdomu, atsižvelgiant į toje pačioje šalyje iškeltą piliečių iniciatyvą Konstitucijoje įtvirtinti santuoką kaip vieno vyro ir vienos moters sąjungą. Iniciatyvai, kuriai vienbalsiai pritarė Konstitucinis Teismas, buvo surinkta 3 mln. parašų – tai yra didžiausia parama tokio pobūdžio peticijai Rumunijos istorijoje.

Šiame kontekste versti valstybę narę taisyti savo nacionalinę teisę tam, kad įteisinti tos pačios lyties asmenų santykių pripažinimą reikštų sąmoningą nacionalinio demokratinio proceso žlugdymą.

Jeigu ESTT nuspręs pakeisti santuokos ir šeimos sampratą [ir primesti ją visoms valstybėms narėms], ES svetimėjant tai galėtų pagilinti jos skirtis. Teismas neturėtų aukoti pagarbos nacionalinei kompetencijai ir kultūrinei įvairovei pasakydamas valstybėms narėms, jog jų nacionalinė teisinė tvarka nesvarbi. Daug Europos šalių savo įstatymuose ir konstitucijose pripažįsta ir saugo santuoką kaip vyro ir moters sąjungą, jos turi tokią teisę. Valstybė narė turėtų išlikti laisva savo įstatymuose pripažinti, kad abu – motina ir tėvas – yra labai svarbūs vaiko gyvenime. Europos Sąjunga turėtų išlikti laisva ir įvairovei atvira erdve.

versta iš United in diversity? A test for the EU

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.